Requisits per a l'exercici de la professió

El Reial Decret 335/2010, de 19 de març, que regula el dret a efectuar declaracions en Duana i la figura del Representant Duaner , desenvolupat per l'Ordre HAP 308/2013, per la qual es crea i regula el Registre de Representants Duaners, determina que els Agents de Duanes que comptin amb demostrats coneixements, es registren d'ofici com Representants Duaners.

Així mateix, seran Representants Duaners, podent actuar en nom i per compte aliè o en nom propi i per compte aliè, aquells que reuneixin els següents requisits:

a ) Ser persona física amb residència legal a Espanya o en el territori de qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea.

b ) Superar les proves d'aptitud que es convocaran a l'efecte amb periodicitat mínima anual, per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, sobre qüestions relatives a la normativa bàsica tributària i duanera en l'àmbit del comerç exterior de mercaderies, dels impostos especials, de la regulació del contraban i del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries.

Abans de l'entrada en vigor del Reial Decret 335/2010, la legislació aplicable a l'Agent de Duanes era la següent:

Decret 21 maig 1943. (BOE 10 de juny de 1943)

Circular de 25 novembre 1945 n º 205. (BOE 63 del 3 de març de 1944)

Ordre de 4 de novembre de 1944. (BOE 315 del 10 de novembre de 1944)

Decret 1353/1962 de 14 de juny, modifica el Decret de 21 de maig de 1943. (BOE 149 del 23 de juny de 1962)

Ordre de 18 de setembre de 1962. (BOE 227-228 del 21 i 22 de setembre del 1962)

Circular 21 setembre 1963 n º 485. (BOE 261 del 31 d'octubre de 1963)

Ordre de 31 de maig del 1965. (BOE n º 177 del 26 de juliol de 1965)

Decret 20 setembre 1965 n º 2721/65. (BOE 228 del 23 de setembre de 1965)

Ordre 22 de febrer del 1966. (BOE 64 del 16 de març de 1966)

Ordre de 7 de febrer de 1967. (BOE 35 del 10 de febrer de 1967)

Ordre de 4 de març del 1968. (BOE 67 del 18 de març de 1968)