Serveis

Alertes novetats (Circulars)
El Col•legi ofereix minut a minut un servei d'informació per mail de totes les novetats i temes d'interès per a l'exercici de la professió i atén totes les consultes telefòniques que es puguin plantejar.
Formació
El Col•legi realitza una important aposta per la preparació i la professionalització dels Agents de Duanes/Representants Duaners, les seves empreses associades i dels col•laboradors de les mateixes. Al llarg de l'any organitza un gran nombre de cursos i sessions formatives.
Assessorament
El Col•legi ofereix assessorament en legislació duanera, antidumping, aranzels, documentació, accés a la professió, divises, política agrícola, laboral, fiscal i comptable.
Carnets despatxants
El Col•legi s'encarrega de presentar a la Duana els carnets per signatura de documents, i elabora els de tramitació.

A cada petició de carnets caldrà presentar els següents documents:

Per tramitació:

- DNI
- Carta adreçada al Col•legi sol•licitant l'habilitació i registre de l'empleat.
- Declaració jurada.
- Dues fotografies mida carnet.
- Full de cens.
- Cartolina blanca.

En cas d'apoderament:

- Escrit dirigit a l'Administració sol•licitant l'habilitació i registre de poders de l'empleat.
- Original i dues fotocòpies dels poders. (Si és societat l'original diligenciat pel Registre Mercantil).
- Fitxa - registre signatura de l'apoderat.
- Fitxes amb la relació actualitzada de tots els apoderats de l'agència.
- Original i fotocòpia del TC2 o part d'alta.
- DNI de l'apoderat.

Les fitxes , declaració jurada i full de cens, seran proporcionades gratuïtament per la Secretaria del Col•legi .

En cas d'apoderat , informem que la duana no podrà acceptar les baixes que es presentin si no van acompanyades de la revocació notarial de poders, per la qual cosa aquest Col•legi no podrà acceptar les peticions que no adjuntin l’esmentada escriptura.

Assessorament jurídic
El Col•legi ofereix a tots els col•legiats i associats, un servei d'assessorament jurídic permanent en temes fiscals i de Dret Duaner. L'advocada Irene Guardiola Lapuente (iguardiola@coacab.com), especialista en Comerç Exterior, és l'encarregada de donar resposta a totes les consultes en aquesta matèria.
Consultoria per certificació OEA
El Col•legi prepara a les empreses, l'activitat professional de les quals està subjecta a normativa duanera, per obtenir el certificat d'Operador Econòmic Autoritzat prèvia validació de l'Agència Tributària.
Borsa de Treball
El Col•legi disposa d'una Borsa de Treball per promoure l'accés dels nous professionals a l'activitat laboral, un cop hagin finalitzat la seva formació, i oferir a les empreses una eina per contactar amb professionals en els seus processos de selecció de personal.
Aplicacions tecnològiques
Facilitem un programari d'última generació per a la confecció, tramitació telemàtica i impressió de la documentació duanera (VirtualDua)